จำปาวะดี ทรงศักดิ์, แสนทวีสุข ณัฎฐนัณ, ประเสริฐวิทย์ ศิริษร, และ ทาสีงาม ศุภิสรา. 2021. “ผลของระดับโปรตีนในสูตรอาหารผสมส าเร็จรูปแบบหมักต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและ ลักษณะซากของเป็ดบาร์บาร”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):123-29. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249103.