บัวคีรี ครวญ, เทพรัตน์ มงคล, และ เทพรัตน์ ธัญจิรา. 2021. “การพัฒนาการผลิตไก่เบตงในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร ในอ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):130-37. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249104.