อิฐรัตน์ สมมาศ, ละครพล โสภณ, พวงดอกไม้ กมลรัตน์, และ มีธรรม ปวรพรรณ์. 2021. “การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายจ่ายเพื่อลดต้นทุนการผลิตน ้านมดิบ ในฟาร์มโคนมขนาดเล็ก อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):138-43. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249106.