รอดอาวุธ เบญจพร, พงษ์พูล ชื่นจิต, จิอู๋ พรพรรณ, และ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ชูทวีป. 2021. “การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมปังสังขยา”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):168-77. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249110.