รอดคืน สาโรจน์, ศรีเกตุ โชษณ, และ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ชูทวีป. 2021. “สมบัติทางเคมีและชีวเคมีของกากงาขี้ม้อนสกัดน้้ามัน”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):178-93. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249111.