จันทร์ฉาย ณัฐพร, และ สนธิรอด จุฑารัตน์. 2021. “การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina Platensis) ในน้้าหมักเศษเหลือ ข้าวโพดอาหารสัตว์”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):194-203. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249112.