ฐานเจริญ กุสุมาวดี. 2021. “การคัดเลือกยีสต์ที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้้าทิ้งโรงอาหาร: การประยุกต์ใช้ในการบ้าบัด น้้าเสียและผลิตไบโอดีเซล”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):204-15. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249113.