ดีจริง กลยุทธ, และ สุทธะพินทุ เอกสิทธิ์. 2021. “การอบแห้งรังไหมด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับรังสีอาทิตย์แบบผสม : จลนพลศาสตร์การอบแห้ง สมรรถนะเครื่องอบแห้ง และสมบัติเชิงกลของเส้นไหมดิบ”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):216-28. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249114.