จงปลื้มปิติ จาริณี, และ เวงสูงเนิน พลเทพ. 2021. “การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกข้าวตอก”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):229-37. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249116.