สุขสมบูรณ์ รัฐพล, และ จันทร์ศิริ ชัยยันต์. 2021. “ศักยภาพเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลางถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):238-47. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249117.