ธรรมปัทม์ Pornpisanu, และ ศิริอมรพรรณ Sirithon. 2021. “Concentration of Polyunsaturated Fatty Acid of Rice Bran Oil by Urea Complexation–A Response Surface Approach”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 14 (1):124-35. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249124.