พิชัย ศนันธร, และ ราชมณี ปาริชาติ. 2021. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ปราศจากกลูเตน”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (2):289-96. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249126.