อิ่มใจ Puttachat, ศรีสกุลเตียว Penpun, รุจินานนท์ Nilubol, และ แก้วบริสุทธิ์ Somsamol. 2021. “Anaesthetic Effects of Piper Betle Extracts on Nile Tilapia, Oreochromis Niloticus”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (2):297-304. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249127.