แพทย์ศาสตร Umaporn. 2021. “ผลของการเสริมใบชะพลูในอาหารต่อกิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในเนื้อไก”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (2):319-24. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249131.