พรรค์พิทักษ์ สิทธิโชค, สุทธิด่าง ปภัสสร, และ ธรรมปัทม์ พรพิษณุ. 2021. “ผลของโอโซนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะเขือเทศสีดา (Lycopersicon Esculentum Mill.) ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่่า”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (2):325-34. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249134.