ปินะถา พรรณทิวา, ส่งศร พัชริน, จงรั้งกลาง นันทวุฒิ, และ กลมสอาด พีรญา. 2021. “ความหลากหลายทางพันธุกรรมของลักษณะการให้ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตร ในเชื้อพันธุกรรมอ้อย 258 โคลนพันธุ”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (2):335-44. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249135.