แก่นจันทร์ Chutharat, อิ่มใจ Puttachat, แก่นจันทร์ Nukoon, สวัสดี Banthita, จันทะบุตร Leklai, และ โทวรรณา Chanawan. 2021. “Antibiotic Resistance of Bacterial Species Isolated from Diseased Goldfish, Carassius Auratus”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (2):355-62. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249138.