พิมราช สำราญ, บุตรศาสตร์ สุนันท์, และ ธรรมปัทม พรพิษณุ. 2021. “ผลของการฉีดพ่นกรดซิลิซิกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (2):363-71. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249142.