บุญคง ศรุติวงศ์, หงษ์ลัดดาพร ชัยพฤกษ์, กุลวงษ์ สว่าง, ครุฑธกะ สุธาสินี, และ น้อยเมล์ พิทักษ์. 2021. “การใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อ สมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (2):372-81. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249143.