แก้วพรม ไกรจักร, ขันมา สุเนตร, พลวิเศษ วันทนีย์, และ อินทร์สำราญ ยุวดี. 2021. “การแยกเชื้อรา Aspergillus Spp. จากขนของแมวบ้าน (Binomial Nomenclature) ที่มีรอย โรคของโรคผิวหนัง”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (2):382-91. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249144.