สุภาพ ณพงศ์พจน์, วชิราภากร ฉลอง, ธ้ารงยศวิทยากุล ไชยพัศร์, และ วงศ์เณร จันทิรา. 2021. “ผลของแหล่งน้ำมันต่อการผลิตแก๊สในหลอดทดลองการย่อยได้และผลผลิตจากกระบวนการหมักในโคนมลูกผสมไทยฟรีเชี่ยน”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):248-59. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249203.