เยียนเพชร จิตราภรณ์, ธำรงยศวิทยากุล ไชยพัศร์, วชิราภากร ฉลอง, ส่งเสริมสกุล ปิยะดา, สมผล นพดล, และ วงศ์เณร จันทิรา. 2021. “ประสิทธิภาพของสารดูดซับพิษจากเชื้อราต่อการขจัดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน บี 1 และ การหมักในกระเพาะรูเมนในหลอดทดลอง”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):260-68. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249204.