ธรรมวัง สุจิรา, พรตระกูลพิพัฒน์ สาธร, และ ศิริเสถียร ศักดิ์ศิริ. 2021. “ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อการพัฒนาการในเอ็มบริโอโค”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):269-77. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249212.