สมผล นพดล, ธ้ารงยศวิทยากุล ไชยพัศร์, วิไลลักขณา โชติชนะ, เผือกเทศ พัชรา, และ เยียนเพ็ชร จิตราภรณ์. 2021. “ความชุกและรูปแบบทางพันธุกรรมของ Staphylococcus Aureus จากตัวอย่างน้ำนมของ โคนมที่เป็นโรคเต้านมอักเสบด้วยเทคนิคการตรวจวินิจฉัยแบบมาตรฐาน และ Multiplex PCR ในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):278-88. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249213.