จิตมนัส ชนกันต์. 2021. “นวัตกรรมเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 (2):116-25. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249218.