พิมราช สําราญ, เกษมาลา ถวัลย์, และ มุงคุณคําชาว ทัณฑิกา. 2021. “ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ต่อการเพิ่มผลผลิต และขนาดหัวของแก่นตะวัน (Helianthus Tuberosus L.)”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 (2):126-38. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249230.