ศรีไกร สุทธิลักษณ์, รัตนเชิดฉาย กัญชลิกา, และ พิมราช สําราญ. 2021. “การเปรียบเทียบผลผลิตของอ้อยปลูก และวิธีทางเขตกรรมที่เหมาะสมหลังเก็บเกี่ยวต่อ จํานวนหน่อและการเจริญเติบโตของอ้อยตอ 1 พันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์เค 95-84”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 (2):139-48. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249231.