วรามิตร วิวัฒน์, พ่วงบริสุทธิ์ สรัลรัตน์, เวชกูล วิทวัส, และ พัฒนพานิช วรพิศ. 2021. “ผลของการใช้แป้งจากเมล็ดทุเรียนทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 (2):149-57. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249232.