ไชยเชษฐ อรอนงค์, ประกอบแสง นัดติยา, และ ผลดี นวพรรษ. 2021. “ลักษณะฟีโนไทป์และการจําแนกสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 (2):158-72. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249234.