ปุระมงคล เทอดศักดิ์, และ ธรรมแสง กังวาน. 2021. “คุณค่าทางโภชนะและจลนพลศาสตร์การย่อยสลายของกากมันสําปะหลังจากการผลิตเอทานอล โดยใช้เทคนิคผลผลิตแก๊ส”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 (2):173-84. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249235.