กาบเกษร พอพงศ์, และ ยวงสร้อย บัณฑิต. 2021. “ผลของไลโซเลซิตินในอาหารต่อประสิทธิภาพการย่อยสารอาหาร และการเจริญเติบโตของปลานิล”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 (2):185-95. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249236.