ขามคุลา เกศจิตต์, นันทสาร มนันยา, เปรมโต ปริญญา, สวัสดิ์ศรี นฤดล, และ ปูนอน มัสลิน. 2021. “เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการโซ่อุปทานของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตําบลเสือเฒ่า อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 (2):196-207. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249237.