นิมิตรเกียรติไกลหทัยทิพย์, และ โพธารสตรีสินธุ์. 2021. “อิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพของขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งจากเศษกล้วยกรอบและข้าวแต๋น”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 (2), 208-15. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249241.