โพธารส ตรีสินธุ์, และ นิมิตรเกียรติไกล หทัยทิพย์. 2021. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลารมควันจากปลาเบ็ดเตล็ดที่จับได้จากกว๊านพะเยา”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 (2):216-26. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249242.