สายรวมญาติ รัฏฐชัย, สุริวงษ์ วรลักษณ์, อินริราย พัชราภรณ์, และ สัมฤทธิ์ ธวัลรัตน์. 2021. “การออกแบบและสร้างแพปลูกพืชลอยน้ำด้วยผักตบชวา”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 (2):227-33. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249245.