ดรดี Sakchai, และ ขันทองคํา Siriporn. 2021. “แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งใบมันสําปะหลังแบบชั้นบาง เพื่อเตรียมเป็นอาหารสัตว์”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 (2):234-43. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249246.