บุญอาจสามารถ. 2021. “การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกมันสําปะหลังแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 (2), 244-52. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249247.