อินสําราญยุวดี, จันทร์สว่างเนตรชนก, ศรีวงษาจักรพันธ์, รื่นเรืองฤทธิ์ภาณุวัตร, และ อัญญะโพธิ์มานิตย์. 2021. “ความหลากหลายและเครื่องหมายพันธุกรรมในการจําแนกเห็ดกินได้”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 (2), 253-67. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249248.