อินสําราญ Yuwadee, จันทร์สว่าง Netchanok, ศรีวงษา Jackaphan, รื่นเรืองฤทธิ์ Panuwat, และ อัญญะโพธิ์ Manit. 2021. “ความหลากหลายและเครื่องหมายพันธุกรรมในการจําแนกเห็ดกินได้”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 (2):253-67. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249248.