ฐานเจริญกุสุมาวดี, สําโรงพลจิรานันท์, แก่นนาคําพรสุดา, และ บุญลิตรพัชรีพร. 2021. “การคัดเลือกยีสต์ที่มีความทนต่อแรงกดดันและการแปรผันอุณหภูมิต่อการผลิตเอทานอลโดยใช้ น้ำอ้อยเป็นแหล่งคาร์บอน”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 (2), 268-82. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249249.