จิตจักรอุดร, นครพันธุ์สุอารีย์, บุระคําพนิดา, และ บุตรศรีจันทร์อรอนงค์. 2021. “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวไทย”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 (2), 283-97. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249251.