แก้วสีขาว อรรควุธ, พรรค์พิทักษ์ สิทธิโชค, และ ท้าวไทยชนะ กนกลดา. 2021. “แอพพลิเคชั่นสําหรับจัดเก็บด้านบข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตร”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 (2):298-308. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249252.