ตลับนาคจุฬาลักษณ์, ยะสินธิ์เพลินพิศ, และ สวัสดิ์นะทีอำนาจ. 2021. “การประเมินความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม ของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 (1), 104-10. https://doi.org/10.14456/paj.2021.13.