จันทะบุตรเหล็กไหล, แก่นจันทร์จุฑารัตน์, อิ่มใจพุทธชาติ, สวัสดีบัณฑิตา, พิมราชสำราญ, วรเสริมวุธเมธี, และ โทวรรณาชนวรรณ. 2021. “อัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงกบนาในกระชังในช่วงฤดูหนาว”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 (1), 75-79. https://doi.org/10.14456/paj.2021.9.