นันทสารมนันยา, สิทธิสันติกุลเกศสุดา, และ นันทะเสนวราภรณ์. 2021. “การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 (1), 95-103. https://doi.org/10.14456/paj.2021.12.