มณีอินทร์ประณต, รูปคมแคน, หัสรังค์อรพรรณ, เกณฑ์ขุนทดธนัชยา, และ อ่อนศรีกษิดิ์เดช. 2021. “ผลของปริมาณน้ำต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของแตงโมอินทรีย์พันธุ์กินรีในโรงเรือน”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 (1), 27-33. https://doi.org/10.14456/paj.2021.3.