ฐานเจริญกุสุมาวดี. 2021. “การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผัสของไวน์ข้าว (สาโท) จากสูตรข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง 4 ชนิด”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 (1), 58-63. https://doi.org/10.14456/paj.2021.7.