นิลนนท์ธีระกุล, พิลาไชยฤทธิชัย, ชารีโคตรกษมา, และ ศรัญญาศรัญญา. 2021. “การวิเคราะห์ความเข้มข้นกรดไขมันที่ระเหยได้ทั้งหมด และค่าความเป็นกรด-ด่าง จากของเหลวในกระเพาะหมักของโคนมเจาะกระเพาะ ด้วยวิธีเนียร์อินฟาเรดสเปคโตรสโกป”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 (1), 64-74. https://doi.org/10.14456/paj.2021.8.