ชาลีเปลี่ยม กนิษฐา, ทวีกุลไกรเลิศ, และ ปาลินทรฝากจิต. 2021. “ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 (1), 88-94. https://doi.org/10.14456/paj.2021.11.