ญารักษา นวลใย, แก้วตา ชัดชัย, มากดี ศุภาวีร์, และ สาธุพันธ์ ธีระ. 2021. “ประสิทธิภาพของน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดในการฆ่าเชื้อโรค”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 (2):41-48. https://doi.org/10.14456/paj.2021.19.